Đề tài: “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Nam” đạt giải Chuyên đề trong đợt “Viết đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện

(Mic.gov.vn) - 

Qua gần một năm phát động “Viết đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện cải cách hành chính” trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Sở BCVT Quảng Nam đã tham gia dự thi với Đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại đơn vị Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Nam”. Đề tài đã được giải Chuyên đề và đơn vị đã nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam.


Qua gần một năm phát động “Viết đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện cải cách hành chính” trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Sở BCVT Quảng Nam đã tham gia dự thi với Đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại đơn vị Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Nam”. Đề tài đã được giải Chuyên đề và đơn vị đã nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Xuất phát từ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý hành chính Nhà nước thông qua các phần mềm ứng dụng đang được triển khai trong công tác quản lý, điều hành tại Sở như TOS (Chương trình điều hành công việc), MICTSOFT (chương trình quản lý BCVT và CNTT), trang thông tin một cửa điện tử…, phần mềm Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qua mạng Internet cũng đã được xây dựng và chạy tích hợp trên website của Sở tại địa chỉ : http://www.dptqnam.gov.vn/thanhtra.

Các thông tin, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gồm: hướng dẫn thủ tục khiếu nại, tố cáo, văn bản qui phạm Pháp luật liên quan, gửi và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thông tin về kết quả giải quyết các yêu cầu của người dân khiếu nại, tố cáo, tin tức về hoạt động quản lý Nhà nước của cơ quan và các thông tin khác. Theo đó, người gởi đơn KNTC thông qua website giải quyết KNTC của Sở BCVT, các chuyên viên được phân công tiếp nhận đơn thư KNTC sẽ tiếp nhận đơn, tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết (nếu đủ thẩm quyền và đơn KNTC đó đúng thời gian, thủ tục Luật định) và ngược lại. Thông tin về kết quả giải quyết, mọi công việc thực hiện đều được tiến hành thông qua chương trình phần mềm giải quyết KNTC. Ngoài ra chương trình còn cung cấp các cơ sở dữ liệu Luật của ngành, công văn của đơn vị giúp người sử dụng có thể dễ dàng tra cứu.

Có thể thấy hiệu quả trước hết mà chương trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qua mạng Internet đem lại là tính nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm, góp phần tốt nhất vào việc công khai minh bạch, giảm tồn đọng đơn thư khiếu tố, rút ngắn thời gian và tự động hoá quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tránh phiền hà, sách nhiễu trong nhân dân. Đồng thời người dân có thể truy cập bất cứ lúc nào, các cán bộ công chức có thể tìm lại hồ sơ, tài liệu một cách nhanh chóng so với hình thức lưu trữ trên giấy. Phạm vi cung cấp thông tin không hạn chế, mang tính toàn cầu.

Đề tài “Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qua mạng Internet cho Sở Bưu chính, Viễn thông” đã đưa ra mục tiêu là nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng, chính xác các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nếu có thể thì mở rộng ra áp dụng cho các Sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Từ đó tạo môi trường thông tin nhanh chóng trong nội bộ từng cơ quan, giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân, đồng thời qua đó nhân dân hoàn toàn có thể thấy và giám sát được sự đáp ứng của các cơ quan công quyền đối với các yêu cầu của nhân dân. Tuy nhiên, để việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là vào công tác cải cách hành chính có hiệu quả, đồng bộ và sâu rộng thì rất cần sự quan tâm của UBND tỉnh, của các Sở, ban, ngành nhiều hơn nữa trong việc đầu tư cho CNTT cả về hạ tầng cơ sở cũng như đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với các huyện miền núi.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới, nhất là trong tình hình Việt Nam vừa gia nhập WTO thì đòi hỏi phải giải quyết công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Từ nhận định “Cải cách Hành chính sẽ chậm nếu không ứng dụng CNTT và CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển”, đề tài “ Giải quyết đơn thư KNTC qua mạng Internet” có thể nói mang tính khả thi và tính hiệu quả cao, là khâu đột phá trong cải cách hành chính, góp phần vào việc phát triển chung của tỉnh Quảng Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Nếu được ứng dụng chung cho các cơ quan Hành chính trên địa bàn trong công tác giải quyết đơn thư KNTC sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng bộ máy hành chính vững mạnh hết lòng phục vụ nhân dân.

Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)