Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tổ chức tuyên truyền Viễn thông công ích trên địa bàn các huyện được thụ hưởng Viễn thông công ích

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 41/2006/QĐ-BBCVT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2010 và Quyết định số 634/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc giao kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2007. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Bưu chính Viễn thông đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình viễn thông công ích trên địa bàn Thái Bình. Sau Hội nghị, để nhân dân trên địa bàn được thụ hưởng Viễn thông công ích hiểu rõ hơn Viễn thông công ích là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với mục đích phổ cập dịch vụ Viễn thông, giảm khoảng cách số giữa các vùng trên địa bàn tỉnh. Sở Bưu chính Viễn thông đã đưa nội dung tuyên truyền dịch vụ Viễn thông công ích cho tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.


Thực hiện Quyết định số 41/2006/QĐ-BBCVT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2010 và Quyết định số 634/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc giao kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2007. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Bưu chính Viễn thông đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình viễn thông công ích trên địa bàn Thái Bình. Sau Hội nghị, để nhân dân trên địa bàn được thụ hưởng Viễn thông công ích hiểu rõ hơn Viễn thông công ích là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với mục đích phổ cập dịch vụ Viễn thông, giảm khoảng cách số giữa các vùng trên địa bàn tỉnh. Sở Bưu chính Viễn thông đã đưa nội dung tuyên truyền dịch vụ Viễn thông công ích cho tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Các huyện được thụ hưởng Viễn thông công ích đều đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền trên và đã có Công văn báo cáo lên Sở Bưu chính Viễn thông. Điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Viễn thông triển khai xây dựng hạ tầng Viễn thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các huyện được thụ hưởng viễn thông công ích.

Thông qua đợt tuyên truyền này, nhân dân cũng hiểu rõ hơn mục đích của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là nhằm đẩy nhanh việc phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân trong đó tập trung phát triển phổ cập dịch vụ cho các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhằm rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ Viễn thông và Internet giữa các vùng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)