Sở BCVT Gia Lai: Từng bước củng cố và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý ngành trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Gia Lai thành lập và chính thức đi vào hoạt động tháng 10/2005, hệ thống văn bản pháp luật về quản lý ngành của tỉnh hầu như còn rất thiếu, chủ yếu là các Quyết định về triển khai Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước (Đề án 112), Đề án Tin học hoá hoạt động cơ quan Đảng (Đề án 47); một số văn bản quản lý lĩnh vực bưu chính, viễn thông cũng không còn phù hợp với tình hình thực tế phát triển của ngành.


Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Gia Lai thành lập và chính thức đi vào hoạt động tháng 10/2005, hệ thống văn bản pháp luật về quản lý ngành của tỉnh hầu như còn rất thiếu, chủ yếu là các Quyết định về triển khai Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước (Đề án 112), Đề án Tin học hoá hoạt động cơ quan Đảng (Đề án 47); một số văn bản quản lý lĩnh vực bưu chính, viễn thông cũng không còn phù hợp với tình hình thực tế phát triển của ngành.

Do đó công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) còn rất nhiều vấn đề bất cập. Việc quản lý Internet công cộng, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet; việc quản lý truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, thiết bị thông tin liên lạc,... đang còn nhiều sơ hở, chưa thống nhất. Ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh còn yếu kém, khả năng ứng dụng CNTT cho công việc hàng ngày của cán bộ, công chức chưa hiệu quả; nhận thức về ứng dụng CNTT trong hoạt động lãnh đạo, quản lý điều hành của bộ máy quản lý Nhà nước chưa cao; cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực cũng như khả năng ứng dụng CNTT của tỉnh còn quá thấp so với mặt bằng chung của cả nước, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xuất phát từ thực tế đó, trên cơ sở các chỉ đạo của Bộ Bưu chính Viễn thông và của tỉnh, để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phục vụ quản lý ngành, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản pháp luật quản lý lĩnh vực như:

- Quyết định số 31/2006DQĐ-UBND ngày 23/5/2006 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 01/8/2006 về đẩy nhanh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 01/8/2006 về tăng cường quản lý tần số vô tuyến điện, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 06/3/2007 về kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai.

- Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 02/5/2007 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet.

- Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 19/7/2007 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Nhà nước phục vụ cải cách hành chính.

- Quyết định 306/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT Gia Lai.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật này và nhiều văn bản chỉ đạo khác của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân do Sở tham mưu, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan của tỉnh đã phối hợp quản lý tốt, từng bước đưa dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện đi vào hoạt động nề nếp. Việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính Nhà nước phục vụ cải cách hành chính đang bắt đầu khởi sắc.

Văn bản pháp luật là cơ sở để quản lý có hiệu quả lĩnh vực ngành. Sở Bưu chính Viễn thông Gia Lai đang tích cực thực hiện các quy hoạch về phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT tỉnh Gia Lai. Khi hoàn thành các Quy hoạch, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban chấp hành TW "về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá" giai đoạn 2008-2015; tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách về ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển CNTT để đưa vào chương trình ưu đãi đầu tư chung của tỉnh.

Hy vọng, với việc củng cố và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phục vụ quản lý ngành, hoạt động bưu chính, viễn thông và CNTT tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng phát triển; vị thế của ngành đã được xác lập và ngày càng được nâng cao, thể hiện vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của tỉnh./.

Trần Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)