Hội nghị tập huấn công tác QLNN về BCVT và CNTT năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/05/2007, Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) đối với các phòng Hạ tầng Kinh tế, Quản lý Đô thị các huyện, thị xã, thành phố.


Ngày 29/05/2007, Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) đối với các phòng Hạ tầng Kinh tế, Quản lý Đô thị các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị tập trung vào cácchuyên đề: quản lý hạ tầng mạng viễn thông và các dịch vụ viễn thông, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, thẻ điện thoại Internet, trong đó lưu ý những việc cần tăng cường triển khai thực hiện trong thời gian đến như việc thống kê, theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực ngành; xây dựng, thẩm định các dự án; kiểm tra và chấn chỉnh các sai phạm; tham mưu các quy hoạch, chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về CNTT theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung bàn biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại hiện nay như phối hợp giữa các cơ quan đầu mối tham mưu lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT với các cơ quan khác chưa thật sự chặt chẽ, còn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước còn rất kém, các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai các chỉ đạo của TW về phát triển CNTT còn rất thiếu dẫn đến các địa phương còn rất lúng túng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT ...; thống nhất việc xây dựng mô hình Chính phủ điện tử trong nội bộ ngành, từ đó tham mưu việc nhân rộng ra các cơ quan, đơn vị khác, thực hiện tốt các quy hoạch về bưu chính, viễn thông và CNTT của Trung ương và địa phương. Qua đó khẳng định vai trò bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Trần Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)