Sở Bưu chính Viễn thông Đồng Tháp triển khai chương trình báo cáo nghiệp vụ qua mạng Internet cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Vào ngày 04/5/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì Hội nghị triển khai chương trình báo cáo nghiệp vụ qua mạng Internet.


Vào ngày 04/5/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì Hội nghị triển khai chương trình báo cáo nghiệp vụ qua mạng Internet.

Việc áp dụng phương thức báo cáo qua mạng dự kiến sẽ thay cho phương thức báo cáo bằng văn bản giúp Sở Bưu chính, Viễn thông và các doanh nghiệp có thể chuyển, nhận các báo cáo một cách nhanh nhất. Chương trình xây dựng nhằm mục đích tin học hoá công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý và thống kê.

Chương trình báo cáo qua mạng sẽ được thực hiện thông qua website của Sở Bưu chính, Viễn thông kể từ tháng 4/2007.

Sở BCVT Đồng Tháp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)