Cán bộ, công nhân viên Sở Bưu chính Viễn thông Bến Tre với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ Đảng cơ sở đã kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên của Bộ Chính trị đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động gồm các thành viên trong đó có Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên do đ/c Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban để xây dựng kế hoạch học tập, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt. Theo kế hoạch của Chi bộ Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị gắn kết với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, bản thân và cuộc vận động bắt đầu từ tháng 2/2007, tổng kết vào tháng 2/2011, hàng năm sẽ tiến hành sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5.


Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ Đảng cơ sở đã kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên của Bộ Chính trị đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động gồm các thành viên trong đó có Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên do đ/c Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban để xây dựng kế hoạch học tập, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt. Theo kế hoạch của Chi bộ Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị gắn kết với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, bản thân và cuộc vận động bắt đầu từ tháng 2/2007, tổng kết vào tháng 2/2011, hàng năm sẽ tiến hành sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5.

Thông qua tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần củng cố quan điểm, lập trường, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ liên cơ.

Sau Hội nghị phát động triển khai Kế hoạch, đến nay đã có 100% số CB, đảng viên và quần chúng được học tập các chuyên đề về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt sau học tập mọi thành viên đều phải có thu hoạch trong đó tự liên hệ và nói rõ phương hướng rèn luyện của mình đồng thời qua những chuyên đề được nghiên cứu, Chi bộ cơ sở cũng đã đề nghị CB, đảng viên, quần chúng có ý kiến nhận xét các đ/c đảng viên, công chức rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống, từ đó Chi bộ có cơ sở truyền đạt cho đảng viên vấn đề nào có, vấn đề nào không trong kết hợp phê và tự phê bình.

Đoàn Thanh niên đã cụ thể hoá việc học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những cuộc hội thảo trong Chi đoàn, trong cụm và giao lưu với Đoàn Thanh niên của các doanh nghiệp. Đây là cách làm thiết thực nhằm biến những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu đi vào thực tiễn.

Với những việc làm cụ thể đó hy vọng rằng đơn vị Sở BC, VT Bến Tre sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã giao, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, quán triệt một cách sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững danh hiệu Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bá Tòng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)