Hà Tĩnh: Phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2020.

(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, từng bước đưa CNTT trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, là động lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp đáng kể vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà. Ngày 01/3/2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2020.


Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, từng bước đưa CNTT trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, là động lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp đáng kể vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà. Ngày 01/3/2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2020.

Theo đó, Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT gồm 8 nội dung: Quy hoạch xây dựng Chính quyền điện tử; quy hoạch ứng dụng CNTT; quy hoạch phát triển hạ tầng CNTT; quy hoạch xây dựng Cổng giao tiếp điện tử; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT; quy hoạch phát triển công nghiệp CNTT; ban hành các chính sách về CNTT; định hướng phát triển CNTT đến 2020.

Mục tiêu đến 2010: Mật độ điện thoại đạt 35 máy/ 100 dân; mật độ thuê bao Internet 8-10%; 20% số dân sử dụng Internet; 40% doanh nghiệp tham gia Thương mại điện tử; 15-25% doanh nghiệp có website; trên 65% số Bưu điện - Văn hoá xã có kết nối Internet; 100% cán bộ công chức ứng dụng tốt CNTT trong hoạt động chuyên môn; 100% trường THPT, THCS có kết nối Internet; 100% trường THPT có phòng máy, dạy tin học chính khoá...

Văn Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)