Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể

(Mic.gov.vn) - Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra đã được chắt lọc đưa vào Nghị quyết và thực tế đang đòi hỏi Nghị quyết cần nhanh chóng được đưa vào cuộc sống.


Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô.

Trên cơ sở nhìn nhận, dự báo toàn diện tình hình thế giới và trong nước; phân tích thấu đáo những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức tác động đến quá trình xây dựng, phát triển của thành phố trong những năm tới, Thành ủy Hà Nội đã xác định chủ đề của Đại hội lần thứ XVI là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Nghị quyết Đại hội đã xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy cần triển khai ngay việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội cấp mình; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên. Trước mắt, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; chủ động xây dựng kế hoạch năm 2016, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị phải tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, hiệu quả ngay sau Đại hội, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, chú trọng các nội dung: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch để văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc; thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị. Công tác chỉ đạo bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án đã đề ra…

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2015 - 2020 của Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, để đưa nghị quyết vào cuộc sống, trước mắt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Thành phố phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật sản xuất tiên tiến, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao. Mở rộng các vùng chuyên canh, các vành đai xanh, nông nghiệp sinh thái và xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch. Phát triển chăn nuôi, thủy sản mô hình trang trại tập trung ngoài khu dân cư, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường sinh thái. Phát triển thủy sản theo hướng tập trung, thâm canh, tăng nhanh năng suất, phát triển bền vững. Đồng thời gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp...

Trong xây dựng nông thôn mới, theo đồng chí Chu Phú Mỹ, Sở sẽ có những chương trình cụ thể hướng đến việc xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, có kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao; cơ sở hạ tầng từng bước được đồng bộ, hiện đại; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa, môi trường sinh thái và cảnh quan sạch đẹp, gắn kết hợp lý giữa phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Tập trung, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn; ưu tiên cải tạo, nâng cấp, phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường. Có cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc miền núi...

Trong lĩnh vực công nghiệp, đồng chí Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương cho hay, Sở tiếp tục phát triển chương trình nâng cao vị thế của các sản phẩm công nghiệp chủ lực, đẩy mạnh sức lan tỏa của chương trình trong cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự phát triển chung của công nghiệp Thủ đô. Rà soát, điều chỉnh những qui định, qui chế và tiêu chí nhằm đánh giá và xét duyệt sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng chặt chẽ, lựa chọn những sản phẩm xứng đáng, có qui mô tầm cỡ cả phương diện sản lượng và chất lượng. Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc nghiên cứu, nhằm đưa ra qui chế xét duyệt theo hướng mở rộng hơn, nhất là đối với những ngành nghề như: lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, chế biến nông sản thực phẩm ứng dụng công nghệ cao… Phấn đấu đến năm 2020, tăng số lượng sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực lên 150 sản phẩm.

Đồng chí Lê Hồng Thăng cho biết thêm, Sở cũng sẽ tăng cường tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên: công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn... tạo đà cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt là các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm, đẩy mạnh việc tìm kiếm khai thác các thị trường mới nổi, các thị trường mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại đa phương và song phương. Chú trọng khai thác các khu vực cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện phụ tùng, máy móc thiết bị để tận dụng lợi thế khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực.

Đề cập đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tri thức thời kỳ hội nhập quốc tế của Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, theo Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn, Hà Nội đương nhiên không chỉ đơn thuần cần một lực lượng đông đảo nguồn nhân lực đã qua đào tạo, mà hơn thế đó phải là nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, Thành phố cần rà soát lại hệ thống các chính sách có liên quan tới việc thu hút, sử dụng, đãi ngộ và phát huy đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, mạnh dạn áp dụng thí điểm những chính sách mới phù hợp với đặc điểm riêng của Hà Nội. Đối với nhóm nhân lực lãnh đạo, quản lý cần làm tốt công tác quy hoạch các vị trí lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị, rà soát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng nâng cao. Việc đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo quản lý chất lượng cao cần gắn chặt với quy hoạch lãnh đạo các cấp trên địa bàn Hà Nội...

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho rằng, là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Hà Nội có thể làm tốt công tác đánh giá nhu cầu hiện tại, phối hợp để có khảo sát xã hội học, phân tích nhu cầu bồi dưỡng cán bộ để thiết kế các chương trình, các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho từng nhóm đối tượng. Đảng bộ Trường sẵn sàng làm đầu mối và kết nối Hà Nội với các đối tác nước ngoài để khai thác chất xám và kinh nghiệm của họ. Nghiên cứu xây dựng các chính sách về đào tạo, sử dụng nhân lực chất lượng cao phù hợp với giai đoạn mới để xây dựng các chương trình và tổ chức các khóa đào tạo hiệu quả. Đồng thời tham gia cùng Thành phố trong việc đối ngoại, hội nhập qua kênh hoạt động khoa học và giáo dục…

Hà Nội đã được ngợi ca, vinh danh với những tình cảm tốt đẹp và bằng những ngôn từ cao quý: Hà Nội linh thiêng và hào hoa; Hà Nội văn hiến và anh hùng; Hà Nội niềm tin và hy vọng; Hà Nội là bộ mặt của quốc gia, là trái tim của cả nước; Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; Thành phố vì hòa bình... Để tiếp tục xứng đáng với những danh hiệu cao quý này và hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và từng người dân sống và làm việc trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng chính là mệnh lệnh từ thực tế để Đảng bộ và nhân dân Thủ đô nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Thu Hà

(daihoi12.dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)