Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(Mic.gov.vn) - Sáng 11/11, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ XII vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, đảm bảo cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý các đại biểu cần tập trung nghiên cứu những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; dự báo tình hình, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016.

Về nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong việc tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, Trung ương yêu cầu cần phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu giới thiệu, lựa chọn, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, đạt tỷ lệ đại biểu chuyên trách theo luật định và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu…

Về kết quả Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đại hội đã thành công trên tất cả các phương diện. Toàn Đảng bộ đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy; nỗ lực thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội các cấp với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng chất lượng, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI được thực hiện bài bản, dân chủ, đúng quy trình, quy định của Trung ương. Đại hội đã bầu 74 đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho trên 39 vạn đảng viên vào Ban Chấp hành khóa XVI. Nét nổi bật là Đại hội tiến hành bầu 1 lần đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị mình, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 

Cùng với đó, cấp ủy các cấp cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội cấp mình, xây dựng các chương trình, đề án có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết thắng lợi ngay từ những tháng đầu, năm đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016 bám sát tinh thần các nghị quyết đã đề ra.

Hội nghị cũng đã nghe các nội dung quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) do PGS. TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Trung Anh

(daihoi12.dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)