Toàn dân góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII: Đảng thật sự vì dân

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị trình Đại hội XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã được công bố rộng rãi để cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận nội dung và đóng góp ý kiến. Thời gian lấy lý kiến từ ngày 15/9 đến ngày 31/10.


 (Ảnh minh họa: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 15/9, các phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đăng tải toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Việc Trung ương Đảng lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. 
 
Nhiều ý kiến cho rằng việc công bố rộng rãi dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân đã phát huy tinh thần dân chủ, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, tạo điều kiện cho nhân dân nói lên tiếng nói của mình, đóng góp cho đường lối phát triển đất nước. 
 
Nhiều ý kiến bày tỏ rất tâm đắc với việc Đảng đưa các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII để toàn dân góp ý; cho rằng đây là chủ trương hết sức đúng đắn, chứng tỏ rằng Đảng luôn luôn lấy dân làm gốc và thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
 
Trí tuệ của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn dân, việc Đảng đưa dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng ra công khai để toàn dân nghiên cứu, tham gia ý kiến, thật sự là một việc làm đầy tính nhân văn và khẳng định Đảng thật sự vì dân... Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện...
 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.
 
Các nhà khoa học lý luận đã phân tích sâu sắc, làm rõ hơn những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, văn hóa-xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; mở các chuyên mục, tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, trí thức trẻ, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện.
 
Nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm đã được tổ chức để tạo điều kiện cho đại diện các giới, các tầng lớp nhân dân chia sẻ suy nghĩ, đóng góp trí tuệ của mình vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đó là hội nghị phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nội dung đổi mới công tác dân tộc của Mặt trận, với sự tham gia của các đại biểu đại diện người có uy tín của 11 dân tộc thuộc 7 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang. 
 
Đó là các cuộc tọa đàm về chủ đề: “Khát vọng Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2045"; “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước”; “Phát huy dân chủ trong thời kỳ internet; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng.”
 
Các ý kiến nhấn mạnh Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định rõ vai trò của đại đoàn kết dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc là phải lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, Đảng cần tăng cường lãnh đạo đổi mới về lĩnh vực dân tộc; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống; hoàn thiện chính sách cho đồng bào các dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... 
 
Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tạo dựng hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam; cần coi việc xây dựng con người là khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hóa và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện cả về thể chất và tinh thần, hướng tới chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học… 
 
Đảng cần lãnh đạo tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam; tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ hiểu đúng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hành động cách mạng; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết những ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại các cuộc tọa đàm sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, tiếp thu gửi tới Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban soạn thảo Văn kiện, nhằm góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là cơ hội để thế hệ trẻ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mình, tham gia vào việc hoạch định chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước. Nhiều nội dung quan trọng được đề cập trong dự thảo văn kiện đã được đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý kiến tại các diễn đàn do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức như định hướng và chiến lược phát triển kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh và khởi nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế; cải cách thể chế; nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chính sách đối với nhân tài trẻ phát triển đất nước; chính sách bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc; các vấn đề về đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống nhằm nuôi dưỡng tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong xây dựng đất nước... 
 
Nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức trong thế hệ trẻ, đạo đức phải phát triển ngang tầm với phát triển kinh tế, có như vậy đất nước mới có thể phát triển vững bền.
 
Tâm huyết và trách nhiệm, nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã có những bài viết tham gia đóng góp ý kiến, phân tích sâu sắc, đề xuất bổ sung các giải pháp thực hiện các định hướng lớn nêu trong văn kiện, như về​ ​đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường; đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa; quản lý phát triển xã hội; các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai; chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.
 
Cũng trong thời gian này, các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan đơn vị trên cả nước đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, với sự tham gia của đại diện các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong không khí dân chủ, thể hiện tinh thần xây dựng, trách nhiệm đối với Đảng, góp phần để Đảng, Nhà nước đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, giải pháp khoa học, hiệu quả trong chiến lược xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có hơn 14.300 ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
 
Qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức, hầu hết ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xây dựng và mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đánh giá sát, đúng những thành tựu, hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để làm cơ sở quyết định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững. 
 
Đợt lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đã động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp xây dựng, hoàn thiện văn kiện Đại hội XII của Đảng. 
 
Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, đưa Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Nhân dân cả nước kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ là một Đại hội thành công, với nhiều dấu ấn sâu sắc./.

HƯƠNG THỦY

(TTXVN/VIETNAM+)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)