Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

(Mic.gov.vn) - Theo kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính và Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính...


Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Bộ trưởng yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Và giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)