Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/3/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký quyết định số 228/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Theo đó, mục đích của kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến sâu rộng tinh thần, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông; chỉ đạo, định hướng tốt công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh…

Kế hoạch bao gồm 02 nội dung chính: tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và rà soát hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phù hợp với Hiến pháp.

Nội dung chi tiết của kế hoạch có thể xem tại đây.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)