Doanh nghiệp phải đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích

(Mic.gov.vn) - Theo Quyết định 11/2014/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, doanh nghiệp viễn thông tham gia kinh doanh các dịch vụ viễn thông trong Danh mục dịch vụ viễn thông theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải đóng góp vào quỹ này. Mức đóng góp vào quỹ đối với dịch vụ phải đóng góp doanh thu trong danh mục quy định tối đa không quá 5% doanh thu dịch vụ viễn thông.


Hằng năm, Quỹ được trích một phần từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông để chi cho đầu tư cơ sở vật chất, hoạt động thường xuyên của Quỹ và cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích. Mức trích cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nhưng tối đa không quá 5% tổng số doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ theo quy định.

Quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 18-3-2014.

Theo Nhân dân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)