Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa ký Quyết định số 1993/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2013 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ TT&TT.


Theo Quy chế này, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ TT&TT bao gồm: Bộ trưởng Bộ TT&TT; Chánh Văn phòng Bộ TT&TT là người được Bộ trưởng Bộ TT&TT giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ TT&TT ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ TT&TT phát ngôn hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Việc cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí được thực hiện bằng các hình thức sau: hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí  và cập nhật thông tin trên trang tin điện tử của Bộ; ít nhất 03 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí; trong trường hợp cần thiết, tổ chức thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tuần.

Trong trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ TT&TT thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)