Bộ TT&TT ban hành Quy chế giao ban báo chí ngành TT&TT

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/1/2014, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã ký Quyết định số 68/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT).


Báo điện tử Vietnamnet - một trong những báo điện tử lớn của báo chí ngành TT&TT

Quy chế này quy định chi tiết về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan khi tham gia giao ban báo chí ngành TT&TT hàng tháng.

Theo đó, giao ban báo chí ngành TT&TT nhằm đánh giá tình hình hoạt động, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, đưa ra định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trực thuộc ngành TT&TT (cơ quan báo chí Ngành), góp phần tăng cường công tác quản lý thông tin đối với hoạt động của các cơ quan báo chí Ngành; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan báo chí Ngành trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Ngành.

Quy chế cũng nêu rõ, nội dung giao ban báo chí Ngành là: Nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí Ngành. Biểu dương các cơ quan báo chí Ngành có ưu điểm, thành tích nổi bật trong tháng, đồng thời phê bình, nhắc nhở các cơ quan báo chí Ngành hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích và nêu kết quả xử lý các cơ quan báo chí Ngành vi phạm pháp luật; Thông báo, phổ biến và hướng dẫn các cơ quan báo chí Ngành về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và các lĩnh vực quản lý khác của Bộ; Trao đổi, thảo luận về các chủ đề mà báo chí thông tin trong thời gian tới; Các cơ quan báo chí Ngành đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý báo chí của Bộ chỉ đạo, định hướng các thông tin trong thời gian tới.

Đặc biệt, điểm nổi bật của Quy chế này là quy định các cơ quan báo chí Ngành phải phân công phóng viên hoặc một nhóm phóng viên chuyên trách theo dõi tuyên truyền về Ngành.
 
Quy chế cũng nêu rõ, Lãnh đạo cơ quan báo chí (tổng biên tập hoặc phó tổng biên tập); phóng viên hoặc nhóm phóng viên theo dõi tuyên truyền về Ngành phải tham gia giao ban báo chí Ngành đầy đủ, đúng thành phần. Các cơ quan báo chí Ngành có trách nhiệm thông báo kết quả giao ban báo chí Ngành tới toàn thể phóng viên và biên tập viên của đơn vị mình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)