Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố (Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, tập trung xây dựng kế hoạch và nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố cho đội ngũ cán bộ thuộc lực lượng phòng, chống khủng bố; cán bộ thuộc các lực lượng được huy động tham gia phòng, chống khủng bố và nhân dân. Biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật phòng, chống khủng bố cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố. Thời gian thực hiện từ quý III năm 2013 và năm 2014.

Mặt khác, xây dựng, triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố.

Theo kế hoạch, Chính phủ phân công trách nhiệm và giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, CNTT ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động phòng, chống khủng bố.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Bảo đảm quan hệ phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật phòng, chống khủng bố và Kế hoạch này.
 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)