Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/01/2013, Bộ TT&TT đã ban hành thông tư số 01/2013/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.


Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này gồm 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau:
 
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5GHz, ký hiệu QCVN 65: 2013/BTTTT.
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CMDA FDD, ký hiệu QCVN 66:2013/BTTTT.
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất inmarsat F77, ký hiệu QCVN 67:2013/BTTTT.
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tầu biển, ký hiệu QCVN 68: 2013/BTTTT.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2013.
 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)