Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 21/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Chỉ thị số 61/CT-BTTTT  về công tác thi đua, khen thưởng năm 2013.

Phát huy kết quả đã đạt được và để thực hiện thắng lợi chương trình công tác trọng tâm năm 2013, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau để đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng tại Bộ TT&TT:  Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị; Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua và trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị; Chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để làm gương học tập nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của Ngành; Tổ chức tốt các Giải thưởng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo đúng Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; Triển khai công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về: thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; Tổ chức triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)