Ban hành Thông tư Quy định về hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/12/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính.

Thông tư quy định về vai trò, nội dung, quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khi tham gia hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính.

Theo nội dung thông tư, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp được nhà nước chỉ định thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế và tham gia hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bưu chính quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các nội dung tham gia hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính bao gồm: cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bưu chính; tham gia Hội đồng Khai thác Bưu chính và các hiệp hội trực thuộc các tổ chức quốc tế về bưu chính; thực hiện các dự án, chương trình hợp tác kỹ thuật, hoạt động phát triển bền vững về bưu chính trong phạm vi toàn cầu, khu vực; tham gia Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới và Đại hội liên minh Bưu chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương; tham gia triển khai điều ước quốc tế và các chiến lược, kế hoạch tổng thể, chương trình hành động của các tổ chức quốc tế về bưu chính; tham gia triển khai thực hiện các thỏa thuận của Bộ TT&TT ký với các nước thành viên của tổ chức quốc tế về bưu chính nhằm triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về bưu chính. 

Tại Điều 7- Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khi tham gia hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính quy định Tổng công ty xây dựng, duy trì, quản lý và khai thác mạng bưu chính quốc tế đảm bảo việc cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế theo đúng quy định của điều ước quốc tế về bưu chính và pháp luật Việt Nam về bưu chính; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế bền vững và hiệu quả. Tổng công ty tham gia Hội đồng khai thác Bưu chính với tư cách là doanh nghiệp được chính thức chỉ định của Việt Nam, chủ động quyết định tham gia các hiệp hội trực thuộc các tổ chức quốc tế về bưu chính; chủ động tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, các hội nghị, hội thảo về bưu chính; chủ trì nghiên cứu và chuẩn bị các nội dung nghiệp vụ bưu chính liên quan đến các vấn đề về khai thác, kinh doanh, kỹ thuật, kinh tế, hợp tác kỹ thuật; chủ động quyết định tham gia các dự án, chương trình hợp tác kỹ thuật, hoạt động phát triển bền vững về bưu chính trong phạm vi toàn cầu, khu vực.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)