Cục Viễn thông hướng dẫn nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động và nhãn hiệu hàng hóa chuyên dùng thông tin di động được thực hiện khuyến mại

(Mic.gov.vn) - Sau 02 năm triển khai thực hiện Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT về việc quản lý khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động bước đầu đã đạt được một số kết quả giúp lành mạnh hóa thị trường viễn thông. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp di động trong quá trình triển khai chương trình khuyến mại, đặc biệt là các chương trình khuyến mại mang tính may rủi còn chưa thực hiện đúng quy định gây bức xúc trong dư luận.


Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Để đảm bảo các quy định về nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động và nhãn hiệu hàng hóa chuyên dùng thông tin di động thực hiện đúng Luật Viễn thông, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT, Cục Viễn thông – Bộ TT&TT đã có công văn số 989/CVT-GCKM ngày 20/8/2012 gửi các doanh nghiệp thông tin di động hướng dẫn cụ thể về quy định nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động, nhãn hiệu hàng hoá chuyên dùng thông tin di động và tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Theo đó, chỉ có 5 loại nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động được phép kinh doanh hợp pháp và được phép khuyến mại. Với mỗi nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động đó thì tổng thời gian khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia các chương trình mang tính may rủi không vượt quá 180 ngày trong một năm, một chương trình không vượt quá 90 ngày.

Cụ thể, về quy định nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động, nhãn hiệu hàng hóa chuyên dùng thông tin di động, tại Khoản 4, Điều 5, Thông tư 11/2010/TT-BTTTT quy định: “Doanh nghiệp di động chỉ được thực hiện khuyến mại đối với các nhãn hiệu dịch vụ thông tin di động quy định tại Khoản 1 Điều 3 và nhãn hiệu hàng hoá chuyên dùng thông tin di động quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này với điều kiện doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ thông tin di động và kinh doanh các hàng hoá chuyên dùng thông tin di động tương ứng  theo giấy phép viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.”

Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 11/2010/TT-BTTTT quy định: “Dịch vụ thông tin di động được kinh doanh hợp pháp và được phép khuyến mại bao gồm: a) Dịch vụ thông tin di động mặt đất toàn quốc trả sau; b) Dịch vụ thông tin di động mặt đất toàn quốc trả trước; c) Dịch vụ thông tin di động mặt đất nội vùng trả sau; d) Dịch vụ thông tin di động mặt đất nội vùng trả trước; đ) Dịch vụ thông tin di động khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.”

Đối với quy định nhãn hiệu hàng hoá chuyên dùng thông tin di động, tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 11/2010/TT-BTTTT quy định: “Hàng hoá chuyên dùng thông tin di động được kinh doanh hợp pháp và được  khuyến  mại bao gồm:
a) Bộ xác định thuê bao (SIM) dùng cho dịch vụ thông tin di động toàn quốc trả trước có chứa số thuê bao di động. Đơn vị  là “chiếc SIM”.
b) Bộ xác định thuê bao (SIM) dùng cho dịch vụ thông tin di động toàn quốc trả sau có chứa số thuê bao di động. Đơn vị  là “chiếc SIM”.
c) Bộ xác định thuê bao (SIM) dùng cho dịch vụ thông tin di động nội vùng trả trước có chứa số thuê bao di động. Đơn vị  là “chiếc SIM”.
d) Bộ xác định thuê bao (SIM) dùng cho dịch vụ thông tin di động nội vùng trả sau có chứa số thuê bao di động. Đơn vị  là “chiếc SIM”.
đ) Thẻ nạp tiền bằng giấy, bằng phương tiện điện tử hoặc bằng các phương tiện khác dùng cho dịch vụ thông tin di động toàn quốc. Đơn vị  là  “chiếc thẻ”.
e) Thẻ nạp tiền bằng giấy, bằng phương tiện điện tử hoặc bằng các phương tiện khác dùng cho dịch vụ thông tin di động nội vùng. Đơn vị  là “chiếc thẻ”.
g) Máy điện thoại di động đã được gắn sẵn số thuê bao di động. Đơn vị là “chiếc máy”.
h) Hàng hoá chuyên dùng thông tin di động khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.”

Về tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi, tại Khoản 9, Điều 36, Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định: “Tổng thời gian thực hiện khuyến mại đối với một loại nhãn hiệu dịch vụ viễn thông, nhãn hiệu hàng hóa viễn thông chuyên dùng khi thực hiện chương trình khuyến mại cung cấp dịch vụ viễn thông, bán hàng hóa viễn thông chuyên dùng kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi không được vượt quá 180 ngày trong một năm, một chương trình khuyến mại không được vượt quá 90 ngày”.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)