Bộ TT&TT Ban hành hai Quyết định về Định mức áp dụng trong hoạt động ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - Ngày 03/10/2011, Bộ TT&TT đã ký ban hành hai Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT về việc“Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT” và Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT về “Công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng CNTT. Theo đó, hai Quyết định về Định mức này được xây dựng để đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ và đa dạng ở nước ta; quy định các mức hao phí cần thiết về lao động công nghệ (lao động), thiết bị, vật liệu để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc liên quan tới tạo lập CSDL trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

Định mức cho công việc lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm (1601/QĐ-BTTTT) chủ yếu chỉ đề cập đến cài đặt các phần mềm có tính hệ thống. Đối với cài đặt phần mềm ứng dụng, định mức chỉ bao gồm hao phí trong cài đặt một số phần mềm thông dụng trong các hoạt động ứng dụng CNTT. Mỗi loại định mức được trình bày theo kết cấu: Thành phần công việc, các đơn vị tính về hao phí vật chất phù hợp, để thực hiện được 1 đơn vị khối lượng công việc.

Bộ Định mức về lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT bao gồm 10 chương quy định chi tiết về: Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng; Lắp đặt và cài đặt máy chủ; Lắp đặt và cài đặt các hệ thống lưu trữ dữ liệu, sao lưu dự phòng; Lắp đặt và cài đặt thiết bị nội dung (CDN – Content Delivery Networking); Lắp đặt và cài đặt thiết bị dịch vụ điện thoại qua mạng Internet; Lắp đặt và cài đặt thiết bị dịch vụ hội nghị truyền hình (IPVC – Internet Protocol Video Conferencing); Lắp đặt và cài đặt thiết bị an ninh mạng; Cài đặt phần mềm quản lý (hệ quản trị cơ sở dữ liệu) và quản trị mạng; Cài đặt phần mềm cho máy tính cá nhân. Định mức cho công việc lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm trong hoạt động ứng dụng CNTT để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, sử dụng vào việc quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.

Trong các bảng định mức, trước thành phần công việc đã có nội dung giới thiệu chung về thiết bị và phần mềm áp dụng (các hạng mục đơn giản không có nội dung này) để thuận lợi khi tra cứu áp dụng. Trường hợp những loại thiết bị, chương trình có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện lắp đặt, cài đặt mang tính đặc thù riêng của ngành nghề khác với qui định trong định mức này thì lập định mức bổ sung (Theo tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật...), trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Khi thực hiện mỗi loại công tác lắp đặt, cài đặt một thiết bị từng bước thực hiện được phản ánh qua nội dung thành phần công việc từ khâu chuẩn bị đến kết thúc.

Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu (1595/QĐ-BTTTT) là các định mức về kinh tế - kỹ thuật (KTKT) quy định các mức hao phí cần thiết về lao động công nghệ (lao động), thiết bị, vật liệu để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc liên quan tới tạo lập CSDL trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc. Đây là các định mức tối đa được áp dụng đối với các công việc tạo lập dữ liệu phổ biến (thông tin được lưu trữ dưới dạng văn bản, không liên quan tới tạo lập nội dung). Trong trường hợp những dữ liệu đặc thù khác (dữ liệu đồ họa, bản đồ, không gian, GIS,...) thì các Bộ quản lý chuyên ngành cần phải nghiên cứu, đề xuất định mức phù hợp và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, thống nhất để phê duyệt và ban hành.

Nội dung bộ Định mức này bao gồm 6 chương: Thu thập dữ liệu; đánh giá và phân loại dữ liệu; xây dựng dữ liệu đặc tả (metadata); Nhập dữ liệu; Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu; Kiểm tra dữ liệu đã tạo lập. Bộ Định mức tạo lập CSDL được trình bày theo trình tự từng bước của Quy trình tạo lập CSDL (mô tả trong Phần I, Mục V). Định mức tạo lập CSDL trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ban hành theo thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy trình công việc như chương 1 đến chương 6.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2011.

 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)