Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/10/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”. Thông tư này quy định về mạng lưới ứng cứu sự cố, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động này ở Việt Nam.

Theo Thông tư, sự cố mạng Internet là sự kiện đã, đang hoặc có khả năng xảy ra gây mất an toàn thông tin trên mạng Internet được phát hiện thông qua việc giám sát, đánh giá, phân tích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc được cảnh báo từ các chuyên gia, tổ chức về lĩnh vực an toàn thông tin trong nước và trên thế giới. Sự cố có tính chất nghiêm trọng là sự cố có một hoặc nhiều tính chất có khả năng xảy ra trên diện rộng, lan nhanh; có khả năng phá hoại hệ thống mạng máy tính và mạng Internet; có thể gây thiệt hại hay hậu quả lớn cho các hệ thống thông tin trên mạng; đòi hỏi phối hợp nhiều nguồn lực lớn của quốc gia hay của quốc tế để giải quyết.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) là Cơ quan điều phối và thực hiện chức năng điều phối cáchoạt động ứng cứu sự cố trên toàn quốc và có quyền điều động các tổ chức khác trong mạng lưới phối hợp ngăn chặn, xử lý và khắc phục sự cố mạng Internet tại Việt Nam. Có quyền quyết định hình thức điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố và chịu trách nhiệm về các yêu cầu điều phối. Đồng thời là đầu mối trao đổi thông tin về hợp tác ứng cứu sự cố với các tổ chức ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc tế. 

Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP); Trung tâm Internet Việt Nam cũng là thành viên tham gia mạng lưới ứng cứu này. Thành viên mạng lưới có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng một lần cho Cơ quan điều phối về hoạt động tiếp nhận và xử lý sự cố. Khi gặp sự cố mà không tự khắc phục được, tổ chức hay cá nhân sử dụng Internet thông báo sự cố tới một hoặc nhiều thành viên mạng lưới. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)