Kiện toàn bộ máy các đơn vị chuyên trách về CNTT cuả các Bộ và các cơ quan ngang Bộ

(Mic.gov.vn) - Ngày 8/9/2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký công văn số 2723/BTTTT-ƯDCNTT gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc kiện toàn bộ máy các đơn vị chuyên trách về CNTT.

Theo nội dung công văn, trong thời gian qua, công tác ứng dụng CNTT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, các cấp, các ngành bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng tạo tiền đề phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước vẫn chưa đạt được những yêu cầu đặt ra.

Thực tế thời gian qua, việc triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước chủ yếu là quy mô nhỏ. Các hệ thống thông tin chuyên ngành, quy mô quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử chưa được triển khai trên diện rộng. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp còn hạn chế. Các trang thông tin điện tử chủ yếu mới chỉ cung cấp thông tin, chưa cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Việc thực hiện được đầy đủ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT như quy định tại Điều 46, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP đến nay đã có 8/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập Cục chuyên trách về CNTT. Các báo cáo, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước cũng cho thấy ở các Bộ, ngành có đơn vị chuyên trách về CNTT tổ chức dưới mô hình Cục thì việc triển khai ứng dụng CNTT thường đạt kết quả tốt hơn do Cục có đầy đủ chức năng và thẩm quyền.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam trong giai đoạn tới, Bộ TT&TT đề nghị:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thành lập Cục chuyên trách về CNTT đề nghị xem xét kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT.

2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có Cục chuyên trách về CNTT đề nghị xem xét củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT theo hướng thành lập Cục chuyên trách về CNTT, phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)