Ban hành Thông tư mới về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/6/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính. Theo đó, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính trên phạm vi cả nước. Các Sở Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn quản lý của mình theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung được giao.


Về Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích, Thông tư quy định cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính quyết định tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính và kiểm tra, đánh giá thực tế chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp công bố. Phương pháp kiểm tra, đánh giá thực tế chất lượng đối với từng dịch vụ cụ thể sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định. Doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích do mình cung ứng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Thông tư có các quy định về Quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; Quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích; Công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các nội dung về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính quy định tại “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)