Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Theo Nghị định sửa đổi số 50/2011/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có 25  đơn vị thay vì có 26 đơn vị như quy định tại Nghị định 187/2007/NĐ-CP trước đây.

Cụ thể, trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Thông tin và Truyền thông, không có Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời Vụ Viễn thông sẽ được thay đổi thành Cục Viễn thông.

Nghị định 50/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15/8/2011.

BBT

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)