Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/05/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư 12/2011/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010.

Thông tư gồm 3 điều quy định chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung điều 11 và hủy bỏ, thay thế và bổ sung các biểu mẫu quy định tại điều 17 thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010. Theo đó, hủy bỏ các biểu mẫu số 01, 03, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 và 20 ban hành kèm theo thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 và ban hành các biểu mẫu thay thế mới tương ứng kèm theo thông tư 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011. Đồng thời, ban hành bổ sung 02 biểu mẫu: mẫu số 23: đề án lập nhà xuất bản và mẫu số 24: sơ yếu lý lịch (dùng cho người dự kiến được bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)