Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/05/2011, Bộ TT& TT đã ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông. 03 quy chuẩn quốc gia về viễn thông đã được ban hành bao gồm:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập internet ADSL (Ký hiệu: QCVN 34: 2011/BTTTT).

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (Ký hiệu: QCVN 35: 2011/BTTTT).

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (Ký hiệu: QCVN 36: 2011/BTTTT).

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 06 tháng kể từ ngày ký ban hành.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)