Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/02/2011, Bộ TT& TT ban hành thông tư 06/2011/TT- BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Thông tư quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là lập và quản lý chi phí), bao gồm: tổng mức đầu tư, tổng dự toán các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đối với dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về lập và quản lý chi phí khác với quy định của Thông tư thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

Theo đó, lập và quản lý chi phí phải đảm bảo những nguyên tắc sau:Thứ nhất, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường; thứ hai là tổng mức đầu tư, tổng dự toán phải được dự tính theo đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định; thứ ba, nhà nước thực hiện chức năng quản lý chi phí thông qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí; cuối cùng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng.

Thông tư bao gồm 18 điều quy định về lập chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm có lập tổng mức đầu tư, lập tổng dự toán và lập định mức ứng dụng CNTT; và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm quản lý tổng mức đầu tư, quản lý dự toán ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý định mức và thanh toán quyết toán.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2011.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)