Bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/2/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Hồng và ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo nội dung Quyết định số 270/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo nội dung Quyết định số 271/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cả 2 quyết định đều có hiệu lực từ ngày 24/2/2011.

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)