Văn bản quy phạm pháp luật Bộ TT&TT ban hành phải được đăng trên trang tin điện tử của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - Quyết định 138/QĐ-TTTT ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được coi là hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông áp dụng.

Quy chế quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh; truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia (được gọi là văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông); và việc tham gia góp ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi lấy ý kiến.

Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng công báo, văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước và trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp.

Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phải được đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất là hai (02) ngày, kể từ ngày ký ban hành và phải đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Về ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật theo nguyên tắc thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật không sớm hơn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành nhưng phải được đăng ngay trên Trang thông tin điện tử của Bộ và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo chậm nhất sau hai ngày (02) làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

Quy chế cũng quy định chi tiết chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo văn bản QPPL; thẩm định, ban hành thông tư, thông tư liên tịch và tham gia ý kiến dự án, dự thảo văn bản QPPL do Bộ, cơ quan ngang Bộ khác gửi lấy ý kiến.

Vũ Nhung

Theo quyết định 138/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2011

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)