Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành quyết định 79/2010/QĐ-TTg  ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.Theo đó, quy chế này quy định nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại.

Thông tin đối ngoại quy định tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hoá dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam ra thế giới và thông tin về thế giới vào Việt Nam.

Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại cần đảm bảo những nguyên tắc sau:

Thứ nhất, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin đối ngoại; có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình.

Cuối cùng, công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, song có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá đối ngoại; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích quốc gia.

Quy chế cũng quy định rõ các nội dung của hoạt động thông tin đối ngoại; quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2011.

Vũ Nhung

Theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)