Phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011- 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/12/2010, Thứ trưởng Bộ TT& TT Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Quyết định số 2016/QĐ- BTTTT phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ trong giai đoạn 2011- 2015, gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ, của các Sở chuyên ngành địa phương, giúp cho người dân và doanh nghiệp làm việc với Cơ quan Bộ nhanh chóng, thuận tiện hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn. Và Bộ TT& TT trở thành Bộ điển hình về ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cả nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 bao gồm:

    - Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, nâng cao năng lực điều hành, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của Bộ TT& TT.

    - Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ TT& TT cần có giải pháp đồng bộ cả về chính sách, tài chính, nhân lực và công nghệ, phối hợp chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính trong giai đoạn 2011- 2015 đảm bảo thúc đẩy cải cách hành chính. Một số giải pháp cụ thể cần thực hiện như sau:

    - Tổ chức chỉ đạo, điều hành: Tăng cường sự chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT của lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Trung tâm thông tin là cơ quan thường trực. Bên cạnh đó phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc Bộ để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời.

    - Môi trường pháp lý: Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển CNTT; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, ban hành các chuẩn thông tin; ban hành quy chế về việc ứng dụng và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ban hành các quy định và tiêu chuẩn cụ thể về việc sử dụng CNTT đối với cán bộ, công chức và viên chức.

    - Tài chính: Đảm bảo đủ kinh phí cho các dự án đầu tư ứng dụng CNTT đã được phê duyệt và đầu tư đủ, đồng bộ, huy động các nguồn vồn.

    - Nhân lực: Phát triển nguồn lực và nâng cao năng lực ứng dụng CNTT; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân trong xã hội về ứng dụng CNTT; đưa việc ứng dụng CNTT vào chi tiêu đánh giá hàng năm của đơn vị; xây dựng các chính sách, quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vũ Nhung

Theo quyết định 2016/ QĐ- BTTTT ngày 23/12/2010

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)