Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/9/2010, Bộ Tài chính ban hành thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

Thông tư này hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật báo chí, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập (gọi là Báo) có hoạt động quảng cáo có thu nhập, bao gồm các Báo tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên theo Quy định tại nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ ( gọi là Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động) và Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Quy định tại Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ (gọi là Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).

Thông tư quy định cụ thể về thuế GTGT và thuế TNDN của Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động và Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, riêng nội dung hướng dẫn về thuế TNDN được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2010 trở đi.

 

Vũ Nhung

Theo thông tư 150/2010/TT- BTC ngày 27/9/2010

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)