Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/11/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư 25/2010/TT-BTTTT quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước đang quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử và các cá nhân khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Về nguyên tắc thu thập, sử dụng, chia sẻ đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân được quy định như sau:

1. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân qua cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được bảo vệ và đảm bảo an toàn.

2. Việc trao đổi, truyền đưa, lưu trữ thông tin cá nhân trên cổng thông tin điện tử được bảo vệ và đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật.

3. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân phải được sự đồng ý của cá nhân đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và nâng cấp cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Thông tư cũng có những quy định cụ thể về thu nhập, sử dụng, chia sẻ thông tin cá nhân; các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân và các tổ chức hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Vũ Nhung

Theo thông tư 25/2010/TT- BTTTT ban hành ngày 25/11/2010

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)