Nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã

(Mic.gov.vn) - 

Đó là một trong các nội dung của Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 6/10/2010. Tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền có thể gây nhầm lẫn trong thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh đồng tiền Việt Nam hoặc nước ngoài. Ngoài ra sản phẩm vàng mã quy định kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt và việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan....Tiền âm phủ trên thị trường "nhái" giống hệt tiền thật - ảnh nguồn Internet

Việc cấp giấy phép hoạt động in được quy định:  Khi tham gia hoạt động in xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả, cơ sở in phải đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo quy định tại Luật Xuất bản, Nghị định số 105/2007/NĐ-CP, Điều 11 Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Xuất bản đối với in xuất bản phẩm, Điều 6 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP đối với in báo, tạp chí và tem chống giả. Việc nộp hồ sơ được thực hiện như sau:

a) Cơ sở in thuộc trung ương, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi Cục Xuất bản;

b) Cơ sở in thuộc địa phương, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi Sở Thông tin và Truyền thông sở tại....

Thông tư này có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với tổ chức và hoạt động in đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức và cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 về điều kiện thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Thông tư gồm 13 điều và 11 biểu mẫu kèm theo bao gồm các nội dung quy định Cơ sở in, Loại hình tổ chức cơ sở in, Điều kiện hoạt động in, Cấp giấy phép hoạt động in, Điều kiện nhận in của cơ sở in, Trách nhiệm của cơ sở in, Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục I Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT về in vàng mã, Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2 khoản 1 mục II Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT về nhập khẩu máy photocopy màu, Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 mục II Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT về đăng ký thiết bị ngành in, Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT quy định điều kiện về thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm,...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/11/2010.

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)