Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011- 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/8/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định số 1605/QĐ- TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011- 2015.

Theo đó, những mục tiêu cụ thể đến năm 2015 của Chương trình là xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước:

- 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

- Hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được thực hiện trên môi trường mạng.

- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức các cấp có thể được quản lý chung trên mạng với quy mô quốc gia.

- Triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan nhà nước.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Quyết định cũng nêu rõ về các nội dung của chương trình; kinh phí và các giải pháp thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)