Hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài phát thanh- truyền hình thuộc cấp huyện

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT- BTTTT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài phát thanh- Truyền hình thuộc cấp huyện.

Theo đó, Đài phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh) là đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, và về truyền dẫn phát sóng của Bộ TT &TT; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện) là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện và chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Thông tư liên tịch cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế đối với Đài phát thanh- Truyền hình cấp tỉnh và Đài phát thanh truyền hình cấp huyện. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2010.
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)