Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010”

(Mic.gov.vn) - Triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010, ngày 7/4/2010, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã ban kí ban hành Quyết định số 470/QĐ-BTTTT về Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010.


Theo đó, những nội dung chính của Quyết định ban hành: Thời điểm điều tra, thời gian tiến hành thu thập số liệu, thời kỳ thu thập số liệu của Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010; Về tổ chức thực hiện, giao cho Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện Phương án điều tra. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 cấp tỉnh và chỉ đạo thực hiện Phương án điều tra tại địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra tại địa phương và tổ chức triển khai, thực hiện cuộc điều tra tại địa phương theo đúng Phương án điều tra…

Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 và phiếu điều tra được ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định số 470/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 7/4/2010.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)