Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

(Mic.gov.vn) - Ngày 2/3/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Theo đó, Thông tư 07/2010/TT-BTTTT bổ sung khoản 3,4 của Điều 1 Thông tư 13/2009/TT-BTTTT quy định: “Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường máy bay” và “Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay”.

Điều 3 của Thông tư 13/2009/TT-BTTTT cũng được sửa đổi, bổ sung như sau: “Giá cước dịch vụ thư cơ bản quốc tế và phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay được quy định bằng ngoại tệ và được thanh toán bằng đồng Việt Nam theo tỉ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm giao dịch”.

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2010.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)