Bộ TT&TT sẽ có 15 dịch vụ hành chính công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức 3 từ nay đến năm 2015

(Mic.gov.vn) - Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Bộ TT&TT sẽ có 15 dịch vụ hành chính công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức 3 từ nay đến năm 2015 đó là các dịch vụ:

1- Hệ thống đăng ký cấp phép tần số qua mạng

2- Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết phát thanh truyền hình

3- Giấy phép mua tin kinh tế

4- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

5- Công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc “Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

6- Công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

7- Dịch vụ khiếu nại

8- Dịch vụ tố cáo

9- Cấp mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử và nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet

10- Gia hạn mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử và nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet

11- Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

12- Xác nhận đăng ký là đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

13- Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát

14- Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính

15- Đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của chương trình là đến năm 2015: Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn;  Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin lớn, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước.
Các mục tiêu cụ thể cần đạt được:
a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước
- 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.
- Hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.
- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được thực hiện trên môi trường mạng.
- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ công chức các cấp có thể được quản lý chung trên mạng với quy mô quốc gia.
- Triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan nhà nước.
b) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
- 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.
- 50% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng.
- 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử.
- 20% số gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn Nhà nước được thực hiện qua mạng; tất cả Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia được đăng tải trên mạng; thí điểm hình thức mua sắm công tập trung trên mạng.
- 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.
- 30% công dân Việt Nam đủ độ tuổi theo quy định được cấp chứng minh nhân dân sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với một số chứng minh nhân dân duy nhất không trùng lặp, chống được làm giả.
- 30% số hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được nộp qua mạng.
Định hướng đến năm 2020: Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, từng bước tích hợp các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau;  Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cán bộ, công chức có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
Dự thảo chương trình cũng đưa ra các nội dung cụ thể: Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Phát triển các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn; Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp;
Đối với kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn trên quy mô toàn quốc và cân đối các nguồn kinh phí khác của các Bộ, các địa phương...
Về tổ chức thực hiện dự thảo chương trình cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị từ trung ương tới địa phương. Dự thảo quyết định phê duyệt còn kèm theo các phụ lục đưa ra danh mục các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiếu mức 3 tại các tỉnh, thành phố; tại các bộ và danh mục các dự án quy mô quốc gia.
 Quý vị độc giả tham khảo dự thảo quyết định nêu trên tại đây .

 

Ban biên tập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)