Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn hướng dẫn về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức, triển khai ứng dụng hệ thống thư điện tử trong công việc và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đồng thời cũng bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục.

Tiếp tục công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn quốc; căn cứ nội dung báo cáo về tình hình sử dụng thư điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 09/7/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 2125/BTTTT-ƯDCNTT về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Công văn đã đánh giá chung về kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong việc ứng dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước. Đồng thời Công văn cũng hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo, tổ chức việc triển khai ứng dụng thư điện tử tại đơn vị.

Toàn văn Công văn số 2125/BTTTT-ƯDCNTT xem tại đây.

Nguồn: DIAP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)