Kế hoạch xây dựng Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia năm 2013


(ban hành kèm theo Quyết định số  2370 /QĐ-BTTTT  ngày 06 tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT
Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng QCVN
Tên QCVN
Phương thức xây dựng QCVN
Tổ chức biên soạn xây dựng dự thảo QCVN
Thời gian thực hiện
Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)
Bắt đầu
Kết thúc
NSNN
(tr. đồng)
Nguồn khác
1.1
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn trên mạng di động
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế
Cục Viễn thông
2013
2014
 
 
1.2
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng truy cập internet qua 3G
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế
Vụ Khoa học và công nghệ và Cục Viễn thông
2013
2014
 
 
1.3
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động (GSM và DCS)
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 301489-7 v1.3.1 (2005-11)
Vụ Khoa học và công nghệ
2013
2014
 
 
1.4
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị thông tin vô tuyến.
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 301489-1 (2011-09)
Vụ Khoa học và công nghệ
 
 
2013
2014
 
 
1.5
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến TETRA
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI  EN 301489-18 (2002-08)
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2013
2014
 
 
1.6
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềthiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 (2011-11)
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2013
2014
 
 
1.7
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình băng tần 5,8 Ghz
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế
Cục Viễn thông
2013
2014
 
 
1.8 Phát thanh, truyền hình Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã STB trong mạng truyền hình vệ tinh Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2013 2014    

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)