Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình (từ 1/1/2007)


STT

Văn bản đã ban hành

Ghi chú

1

Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định về kiểm định công trình viễn thông

Hiệu lực từ 1/1/2007

2

Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục công trình viễn thông phải kiểm định

Hiệu lực từ 1/1/2007

3

Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục công trình viễn thông phải kiểm định

4

Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Thay thế Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006

5

Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTTngày 22/4/2008

6

Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

Thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)