Lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm


STT

Văn bản đã ban hành

Ghi chú

1

Quyết định số 36/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Định mức đo kiểm chất lượng sản phẩm viễn thông

 

2

Quyết định số 38/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Đơn giá đo kiểm chất lượng sản phẩm viễn thông

 

3

Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Thay thế các Quyết định số:

285/2000/QĐ-TCBĐ 41/2004/QĐ-BBCVT 42/2004/QĐ-BBCVT, 43/2004/QĐ-BBCVT, 22/2005/QĐ-BBCVT

4

Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

Thay thế Quyết định số 477/2001/QĐ-TCBĐ

5

Quyết định số 46/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn

 

6

Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Thay thế Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006

7

Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Thay thế Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006

8

Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy Thay thế Quyết định số 46/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)