Tần số vô tuyến điện: Cấp phép tàu cá và PTTH


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 11)