Các quy định và hướng dẫn liên quan khác


1. Lễ tân
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
3. Ký kết và tham gia các điều ước, thỏa thuận quốc  tế
4. Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh
5. Hướng dẫn về công tác tài chính trong HTQT (quy định, quy chế, thông tư, tài chính liên quan HTQT)


1. Lễ tân

- Nghị định của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài (Nghị định số 82/2001/NĐ-CPngày 06/11/2001)

- Quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001)

3. Ký kết và tham gia các điều ước, thỏa thuận quốc  tế

- Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007)

-  Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (Số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

- Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (Số 26/2008/NĐ-CP ngày 05/3/2008)

- Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (Số 65/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008)

4. Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh

- Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007)

- Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài (Số 28/2008/TT-BNG ngày 04/2/2008)

- Danh mục các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước (tính đến ngày 05/11/2008)

- Danh sách các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

- Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

5. Hướng dẫn về công tác tài chính trong HTQT (quy định, quy chế, thông tư, tài chính liên quan HTQT)

- Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí (Thôn tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005)

- Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 23/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính (Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007)

- Thông tư quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước (số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007)
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)