Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 03 ô tô Cục Bưu điện Trung ương

 Cục Bưu điện Trung ương trân trọng thông báo: Văn bản số: 1546/TB-CBDDTWW ngày 17/11/2021