Cục Thông tin cơ sở thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo số 903/TB-TTCS ngày 21/09/2020 của Cục Thông tin cơ sở.