Thông báo kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Thông báo số 34/TB-NEAC ngày 13/07/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. Nội dung thông báo xem tại đây.