Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Vụ Pháp chế

06/11/2012 00:00 SA Xem cỡ chữ

- Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - QT.PC.01

- Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật - QT.PC.02

- Quy trình rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật - QT.PC.04

Lượt truy cập: 1483

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)