Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

TIN TỨC

Chia sẻ và kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông góp phần tối ưu hóa tài nguyên, thúc đẩy cạnh tranh

05/12/2023 21:37 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc quy định về chia sẻ và kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông trở nên vô cùng quan trọng. Những quy định này không chỉ ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông mà còn có tác động sâu rộng đến nền kinh tế và xã hội.


Điều 44 đặt ra các nguyên tắc cơ bản cho việc kết nối giữa các mạng viễn thông, nhấn mạnh vào việc thương lượng trên cơ sở công bằng và hợp lý. Ngoài ra, luật còn yêu cầu phải sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông và cơ sở hạ tầng viễn thông; Bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về kết nối viễn thông và an toàn, thống nhất của các mạng viễn thông; Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và tổ chức, cá nhân có liên quan.

chia-sẻ-hạ--tầngVT-1.jpg

Tất cả những quy định này không chỉ nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Điều 45 chi tiết hóa trách nhiệm của doanh nghiệp khi kết nối mạng viễn thông công cộng, đặc biệt là về việc cung cấp kết nối công bằng và không phân biệt đối xử.

Cụ thể, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng khi kết nối mạng viễn thông công cộng có trách nhiệm: Cung cấp kết nối tại bất kỳ điểm nào khả thi về kỹ thuật trên mạng viễn thông công cộng; Bảo đảm kết nối kịp thời, hợp lý, công khai, minh bạch; Không phân biệt đối xử về giá dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông. 

chia-sẻ-hạ--tầngVT-2.jpg

Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu khi kết nối mạng viễn thông công cộng có trách nhiệm: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán và thực hiện kết nối của doanh nghiệp viễn thông khác; Xây dựng, đăng ký với ơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và công bố công khai bản thỏa thuận kết nối mẫu; Thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 45.

Giá dịch vụ kết nối viễn thông được xây dựng trên cơ sở yếu tố hình thành giá, phân tách hợp lý theo các bộ phận cấu thành mạng hoặc theo công đoạn dịch vụ, không phân biệt các loại hình dịch vụ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định và công bố danh mục doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu theo từng thời kỳ; quy định việc kết nối các mạng viễn thông công cộng, hiệp thương và giải quyết tranh chấp kết nối giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Luật cũng quy định rõ về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông vì nó có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm gánh nặng chi phí đầu tư cho các doanh nghiệp, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, thúc đẩy việc phát triển hạ tầng viễn thông hiệu quả.

Việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông được thực hiện thông qua hợp đồng trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được về giá chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông thì thực hiện hiệp thương theo quy định của pháp luật về giá. Trường hợp các bên không thống nhất được đối với các nội dung khác về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Luật quy định Chính phủ quy định chi tiết việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông.

 

Giang Phạm

Lượt truy cập: 181

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)