Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CHÍNH PHỦ SỐ

Triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/12/2023 18:35 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 (GLO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh lịch vừa ký ban hành Kế hoạch số 3432/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh.


s7.jpg

 Việc triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử (Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội, ban hành ngày 22-6-2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2024) bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và cơ quan liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 4-2024.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật Giao dịch điện tử và văn bản quy định chi tiết trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng; xác định nội dung, hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia để triển khai chính sách phát triển giao dịch điện tử quy định tại Điều 4 Luật Giao dịch điện tử.

Theo baogialai.com.vn

Lượt truy cập: 228

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)